- Tư vấn xác định mã số HS hàng hoá.
 - Tư vấn chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành. 
 - Cập nhật văn bản liên ngành có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu…