- Thay mặt khách hàng ký kết hợp đồng ngoại thương
 - Chuẩn bị tất cả những chứng từ có liên quan
 - Làm thủ tục xin C/O (nếu có)
 - Làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng (nếu có)
 - Xuất hoá đơn trả hàng theo luật định